ISSN NO (PRINT) ISSN 2394 - 8612

ISSN NO (ONLINE) ISSN 2394 - 862

CHIEF ADVISORS
Dr M Subrahmanyam
Dr Ch Lakshmi Kumar

EDITOR-IN-CHIEF
Dr Bh VK Praveen Varma

EDITOR
Dr YV Siva Sankara Murty

ASSISTANT EDITORS
Dr K Naga Manohar Dr KVT Gopal
Dr R Sarath babu Dr S Appala Raju

EDITORIAL BOARD
Dr Ch Madhavi
Dr Anand Sankar Sastri
Dr Supriya Panda
Dr D Lakshmi Lalitha
Dr Kiran Kr Patnaik
Dr Patrudu
Dr Shanmuga Raju
Dr Sampath Raghavan (UK)
Dr M Venu Madhav (USA)
Dr NVK Tirupatayya (UK)
Dr Golam Haider (Bangladesh)

ADVISORY BOARD
Dr TAV Narayana Raju
Dr C Raghu Ram

EDITOR EMERITUS
Dr K Vengala Rao

CO-EDITORS
Dr NCA Narasimha Rao
Dr JV Praveen
Dr V Sunita
Dr D Chandrashekhar Varaprasad Rao

EDITORIAL ADVISORY BOARD
Dr P K Behera
Dr V Narayana Rao
Dr K Bhaskar Rao
Dr Mamata Bandopadhyay
Dr K Ramashankaram
Dr PVB Rama Lakshmi
Dr E Seetharamam
Dr C Raghu Ram
Dr Ashutosh V Bodhe
Dr SC Mahapatra
Dr T Narayana Rao
Dr K Narasimha Reddi
Dr Ganeswara Behera
Dr V Pundarikaksha

Dr S David Raju
Dr V Ramachandra Rao
Dr M Jayalakshmi
Dr B Jayakum